ŚLĄSK W DAWNYCH CZASACH

Krajobraz kulturowy Śląska kształtował się w epoce, w której nie istniały jeszcze państwa narodowe. Plemiona słowiańskie osiedliły się tam we wczesnym średniowieczu i wykorzystywały żyzną glebę. Panujący polski ród Piastów otworzył w XIII wieku kraj na zachód. Niemieccy osadnicy przyspieszali rozwój kraju, wdrażali nowe techniki i wprowadzali zaawansowaną kulturę prawną. W długim procesie pokojowym Śląsk wrastał w obszar kultury niemieckiej.

Ponad dwieście lat, aż do podboju Śląska przez Prusy w roku 1740, Śląsk przynależał jako kraj sąsiedzki Korony Czeskiej, do monarchii Habsburgów. W tym czasie Śląsk doznał decydujących ukształtowań, ale przeżył również głębokie kryzysy. Poróżnienia między cesarzem i miejscowymi klasami społecznymi,  zbiegły się ze sporem wyznaniowym. Podział kościoła wstrząsnął krajem, wyzwolił jednak również energię kulturową. Rozkwit literatury, sztuki i architektury w epoce baroku do dziś kształtuje obraz Śląska.